ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดการสั่งซื้อหนังสือเรียนเพิ่มเติม ระดับชั้น ม. 2 , ม.3 , ม.5 , ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2564 ***กรุณาสั่งซื้อให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 28 พ.ค. 2564***
ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 และระเบียบการรับสมัคร (รอบทั่วไป)
ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 และระเบียบการรับสมัคร(รอบทั่วไป)
แนวปฏิบัติของผู้มาติดต่อราชการ โรงเรียนกัลยาณวัตร ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร เรื่อง เลื่อนการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียนกัลยาณวัตร
ประกาศเรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
ประกาศเรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ(Gifted Student Program) ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

ข้อมูล สถิติ

0
ผู้บริหาร
0
ครูและบุคลากร
0
จำนวนนักเรียน

นางฟ้าแจ้งข่าว

รางวัล/ผลงาน

โครงการ TO BE NUMBER ONE

โรงเรียนกัลยาณวัตร ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน  ในการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                      -อ่านเพิ่มเติม-

เว็บไซต์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน

บริการออนไลน์

คำสั่งโรงเรียน

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ที่อยู่: 240 ถนนหน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์: 043 221 511

คุณธรรม

และความรู้

นำไปสู่ "ความเจริญ"