ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (Gifted Student Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษา เต็มรูปแบบ (On-Site) ในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019)
เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) เต็มรูปแบบ (On-site)

นางฟ้าแจ้งข่าว

รางวัล/ความภาคภูมิใจ

โรงเรียนกัลยาณวัตร ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่น ประเถทโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ และ นางนภาพร เคนคำภา ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูประถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  <<อ่านต่อ>>

บริการออนไลน์

เว็บไซต์กลุ่มสาระ/กลุ่มงาน

คำสั่งโรงเรียน

Scroll Up